Welcome to Eternity NRP, please log in or register. Enjoy your stay.

The admin team.

NRP PLUGINS!!!

 :: Kage Office :: News

Go down

NRP PLUGINS!!!

Post by Izuna on Wed Dec 16, 2009 6:24 pm

LLGDKEE;
WGW#WWWWEKD
#####WWWKEKKWK
W######W#WKEEKKE
####W##W#WWKEEKK
#########WKKKEEKKW.
######WWKKEEEEKKWW, :jjj jjj. ,jjf jjji
j#####WWWWWWWKKEEKWK :jjf jjj: ,jjj jjji
:##############KEEEW# tjt:jjj iii.;iii fjf jjj::ii tii t fjj. ,jjj jjji
,jK###########W#WKEEKWG tjjjjjjj jjj.fjjj jjjjjf: jjj:jfj jjjjj .fjjjjf ,jjj jjji
;W:L#############WKEEKWK fjjtijjj jjj jjjj jfj jjj jjj:jjj jjjjj jjj jjj ,jjj jjji
.,ifD##############WEEEW#. jjji:jjj jjj jjjj jjj jff jjj;fj jjjfj jjj jjj.,jjj jjji
.,tfGEEG#############WEDEW#. jjji:jjj jjj jjjj jjj iit jjjjfj jjjt jjj jjj:,jjj jjji
:;jDDDWWWK ,W#########WEEEK# jjji:jjj jjj jjjj jjf jjjjjj jjj jjj jjj:,jjj jjji
;fD,GKWL.. .t######WKDEWWG jjji:jjj jjj jjjj jjj jjjtjj jjj jjj jjj:,jjj jjji
,KWWj ,####WWEKW#E jjji:jjj jjj jjjj jjj jjj jjj:jjf jjj jjj jjj.,jjj jjji
W####WEKW#K jjji:jjj jjj.jjjj jjj jjj jjj:jjj jjj jjj jjj.,jjj jjji
#####WKKW#E jjjffjjj jjjtjfjj.jjj,jfj jjj.jjj jjj fjj;jjj ,jjj jjji
W#####WKW# .jjjijjj jjjjjjjj .jjjjj jjj.jjt ttt .jjjjji ,jjj jjji
######WKW#E . . .. .
tW####WWWWW
::::W##WWWWW
Gj,:: tW###WE
WWWW#t::##W#K
DWW######tiW##
KWW########W##.
LWW########L##W:
EWWW#########WK:
.DDW########WWKK,
DGWW#W######WWKWt
.WKEWW#######WEEKG
KWW##########KDDEG;.:.:;tijjfi.
:K#W#########WEGDEGLi;jtLDDEEtLDfEGi:
E#W#########WEELLLLft;iGGGEEKKKLfLfjEDjt
:KW###########EELLLfjt;;;;:;j:GG;itfGGfEDDDG
iW#####W######WLffLfffjfjtL;;ijLjjj,iGDKWEKEGG,.
KW##########WWWfLLGLLLfi;::...:..:itijfjjGKWKWEKEG ..
KW#W#########WffGLLGfL,:,::,:::....::::,,;jLLWWW##EKL
KWW#########KKffGGfi;i;,::,:,:::....:,:.:..,;tLjLE###D;.
W#########WWKEjLftt;;;;,;i;i,;,;,,:::,,:.......:,.fL#WKWW
#######W###WDL,:;t;iittjjjjjtti;;,;,:,,,:.::.:...,. .fE#W##G
WWWW#####WEEE:::iiffjffLGLDLGfGiii;ii,,,,:,:::::::.....;W######::
WWW#W##WWKKEi::,;fGGGGEDEEEEEDELfGjftii;,,,:::,::.:.: ..,L#######j
W#######KKKL:::,ifGDDEKWWWWWKWWWKEGDjjti;;;;,,,,,;,:::... ...WW#W#####
;##W####KED:,:,;;tDDDEDKKWWWW###WWWKKDjjjii;;;,,;i,;,::::::. . jK##W#WW#K
#K###WEED:::,,iiiGEEEKKEWWW#########W#GftttiiiiijLt;;;,,:.... ..jGDDLi.iD#.
WWW#WWWE,::,,;ttLGDGEDKEEKKKWKW#########EDGjjittLftft;;,::.... ..LDDDGGL.;t#i
KKWWWEKj::;,;itfLDDDDDEEKKEEKWWWWW#########KDDEKKEDEDLfjtti;;:... ..iDDDDEKW# t
.WWWWWG,,::,,ittGEEKEEWKK:,::.tWKWWW###########WWWKKEDGLfjttii;,,,::::.EEEEKW#Wi
GEDLL,:,:,,,;iiD#WWWWK#.,::,:,:::KW###############WKKEEGLLffjti;i;;;iiiijKWWWKG;
fjDfj,;;,,ii;ti;EWWWWi:::,,,.,;,,::,###############W#WWEEDGLLfjjttittti##::#W,##
fDt;;;;;;jtit;;::jj.;i;,,,i,;,:::::::;D###############WWKEDGGGLfjjjjK####tWG,WW
:ttiiEEKKWWWKj;,,::,,;iii;i,;;,,:::::::,i###############WKELKDGKWjW########LW##
ifEKDWGWKGKWW#iiitjtttt,;i;;,;,,:,,::::::iW###########EGGKDWWKWEKWD##########.
DEWWWWKWWWKWKKWWiitiittttit;;;i::,::::;:,,;EW########DKDWWKWWWWKWWEKD#####KKEGt
DKKWWWWWWWWWKWKDEWfjttjtjt;t;;i,;:,,,:,::,,,,,:L####WKEKWWWWWWWWWWWWKKji,,,,.::;.
KKWWWWWWWWWWWWWWKWWWttjjjfititt;;i;;;,;;;;;,,;;;i;tD#DWKKWWWWWWWWWWWWWWWf..
WWWWWKKKKEEWKWWWWWKKWffjjjjtiitiitt;;,;;;;ii;;;jii;;EKEWWWWWWKWWWKWWWWWWK. .
KKWWWWWWf#WWKDKWWWKKWK#jjjtjtttjjjtjtii;tt;;iiiiitttGKKKWWWKWGjEKEfWWWWWWWW ..:
iWWWWWW#Wi;##j,WKWWWKW#KjjjjjtjffjjttttititiiiiitttttKWWWWWWKD;KEK. E#WWWWWW..
EWWWWWK#,WWKfKKiKKWWWKWWLfjfjjLfLffjjjtttiittttttjtfLEEKWWWKEKEKDGEEiDWWWWWWf
KWWWWWKLKG K#KWWjDKWWK#WWfffffffffjjjjjijjjjjjjjjfjfDWKKKWWDfE#KE.EEWtDWWWWWE
WWKWWKK#KWEKDK#EWEWWWKKWKfLLLLLLLffffjjjfjtfjfjLGLLfKWWKWWKEKEEEGE,#EfEWWKWWK
K#WWWWLfWj KDtEEKKWWWWKKKKLLLLLGfLfffffffffffLLLGLLff#WKKWWKEE#tEjDLDDEEWWWWWW
KWWWWWGfKKEjLf,#WKKWWWKWWKLLGLLLLLLfLfLfLLffLLGGfffffK#WWWWKDEEDEiEEWEiEWWKWWK
WWWWWKtKK#KKKKDKWLWWWKKWDGGGGDGGGLLGGLGLLGGDGGLLLGLGKK#WWKKEEE#GEfKEEGKKKKWWK
GWWWKKKWfKDDKKDKEKKWWWKKKDGGLGGDDELGDGEEDDGDGGGGGDj WWKKWWWfDDLLKGiKKDjKKKWWW
WWWWWWDEKKE#DGEGiWWWKKWWGDGGGDGGGGGDGGGDDDL, :WKWWKWKKKEDDEDW:EEKKWWWK
#WWWKKEtL.KWKWDLWWWKKKWW .i: KWKWWWWKELKKEE:DKKKKKWK.
#WWWKKKEKDtGGKEKWWWKKWW WWKWWKKKEfEEDKtEEKKWWKW
#WWWWKKKEEEEEKKWKKKKKK W#WWKKWKKEEDEEEKKWWWK;
WWWWWKKKKKEKKKWWKKKW KWWWWKWWWKKKKKKKWWWWG
#WWWWWWKWKKKKKWKKKWW KWW#KKWKWWWKKWWWWWW
:WWWWWWWWKWWKKWWKK WWWWWWWWWWWWWWW##
EWWWWWWWKWW#K#W; ###WWWKW#KWW#G
#W##W##K###j ,####W###W

The Game....

inb4 Raikhun, Arkay, Tsugaru....they are imune.

_________________

Note: My char is blind
Fuuma: So these Wings are made from Jenova cells?
Arkay: Yep.....
Fuuma: I see
Arkay: //----nothing at all
Fuuma: LOL
Arkay: LOL!


Partner of Niichin.
Izuna
Izuna
Head-Administrator
Head-Administrator

Posts : 281
Join date : 2009-10-29
Location : Akatsuki Rape-Chamber

View user profile http://eternity-nrp.forumieren.com

Back to top Go down

Re: NRP PLUGINS!!!

Post by Kazu on Wed Dec 16, 2009 6:44 pm

Wtf? D:
Kazu
Kazu
Jounin
Jounin

Posts : 353
Join date : 2009-11-02
Location : Tits or Gtf0!

View user profile

Back to top Go down

Re: NRP PLUGINS!!!

Post by Izuna on Wed Dec 16, 2009 6:55 pm

Kazu wrote:Wtf? D:

And now Im leaving this here..

dlandad<)="NFAf

_________________

Note: My char is blind
Fuuma: So these Wings are made from Jenova cells?
Arkay: Yep.....
Fuuma: I see
Arkay: //----nothing at all
Fuuma: LOL
Arkay: LOL!


Partner of Niichin.
Izuna
Izuna
Head-Administrator
Head-Administrator

Posts : 281
Join date : 2009-10-29
Location : Akatsuki Rape-Chamber

View user profile http://eternity-nrp.forumieren.com

Back to top Go down

Re: NRP PLUGINS!!!

Post by Kazu on Wed Dec 16, 2009 8:12 pm

FUUUFUFUUUUFUFUUFUFUFUFUUUUUU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111111
You got me.
Kazu
Kazu
Jounin
Jounin

Posts : 353
Join date : 2009-11-02
Location : Tits or Gtf0!

View user profile

Back to top Go down

Re: NRP PLUGINS!!!

Post by Shira on Wed Dec 16, 2009 8:12 pm

>imune
Shira
Shira
Fresh Blood
Fresh Blood

Posts : 67
Join date : 2009-11-12

View user profile

Back to top Go down

Re: NRP PLUGINS!!!

Post by Izuna on Wed Dec 16, 2009 9:52 pm

Shira wrote:>imune

This Thread was only made fo duckrollin Kazu....
To make him feel getting trolled...
Getting trolled
Trolled
Trolled
Rolled


/Pools Closed...like they were from the srart...Rule 60 fuckrz

_________________

Note: My char is blind
Fuuma: So these Wings are made from Jenova cells?
Arkay: Yep.....
Fuuma: I see
Arkay: //----nothing at all
Fuuma: LOL
Arkay: LOL!


Partner of Niichin.
Izuna
Izuna
Head-Administrator
Head-Administrator

Posts : 281
Join date : 2009-10-29
Location : Akatsuki Rape-Chamber

View user profile http://eternity-nrp.forumieren.com

Back to top Go down

Re: NRP PLUGINS!!!

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 :: Kage Office :: News

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum